Bob Rietjens | Tech Lawyer

Algemene Voorwaarden

Versie 1.1.1, datum 1 oktober 2018

Terms

Wanneer zijn deze voorwaarden van toepassing?

Als Bob Rietjens werkzaamheden voor je verricht, dan zijn deze voorwaarden op die werkzaamheden van toepassing. Deze voorwaarden kun je hier vinden en hier downloaden. Jouw (inkoop)voorwaarden zijn niet van toepassing op deze werkzaamheden. 

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Wat mag je van Bob Rietjens verwachten?

Bob Rietjens zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Ook zal Bob Rietjens zich inspannen om de werkzaamheden tijdig te verrichten.

Bob Rietjens zal alle informatie die hij van je krijgt vertrouwelijk behandelen. Alleen als dat nodig is voor het uitvoeren van de werkzaamheden of als hij daartoe wettelijke verplicht is, zal Bob Rietjens deze informatie delen met derden.

Voor een goede uitvoering van de werkzaamheden is het soms nodig dat Bob Rietjens werkzaamheden laat verrichten door derden (bijvoorbeeld vertalers, aanbieders van clouddiensten, juridisch specialisten en vormgevers). Eventuele hiermee verband houdende (meer)kosten zijn voor jouw rekening. Bob Rietjens zal voor deze kosten altijd eerst jouw goedkeuring vragen. Voor de werkzaamheden van deze derden is Bob Rietjens nooit aansprakelijk.

CustomerExpectations
BobsExpectations

Wat mag Bob Rietjens van jou verwachten?

Jij zult moeten doen wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de werkzaamheden mogelijk te maken. In het bijzonder zul je alle gegevens waarvan je weet of behoort te weten dat deze relevant zijn voor de werkzaamheden aan Bob Rietjens moeten verstrekken. Als volgens Bob Rietjens informatie ontbreekt die nodig is om werkzaamheden uit te voeren, dan zal Bob Rietjens de werkzaamheden tijdelijk kunnen opschorten.

Als Bob Rietjens documenten voor je opstelt, dan mag je deze documenten gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn opgesteld. De auteursrechten op deze documenten blijven echter bij Bob Rietjens.

Wat als er een fout wordt gemaakt?

Als je van mening bent dat Bob Rietjens een fout heeft gemaakt in de uitvoering van de werkzaamheden dan zal Bob Rietjens samen met jou tot een oplossing proberen te komen. Mochten dit zonder resultaat blijven, dan kun je een geschil aanhangig maken. Alle geschillen tussen jou en Bob Rietjens worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
fault

Kan ik in geval van een fout schade verhalen?​

Bob Rietjens is enkel aansprakelijk indien je aantoont dat je schade hebt geleden door een fout van Bob Rietjens. De aansprakelijkheid van Bob Rietjens is beperkt tot het bedrag (exclusief BTW) dat Bob Rietjens bij jou in rekening heeft gebracht voor de werkzaamheid waarbij de betreffende fout is gemaakt, met een maximum van 15.000 euro. De aansprakelijkheid is echter nooit hoger dan het bedrag dat door de verzekering van Bob Rietjens in het betreffende geval wordt uitgekeerd. Al jouw aanspraken vervallen twaalf maanden nadat Bob Rietjens de fout heeft gemaakt, tenzij je in deze periode een geschil aanhangig hebt gemaakt bij een rechter. Als Bob Rietjens schade vergoedt, kun je niet tevens terugbetaling vorderen van de vergoeding die je betaalde voor de werkzaamheden. Bob Rietjens is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens overschrijding van termijnen en schade wegens door Bob Rietjens gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet onderdeel vormt van de werkzaamheden.

Wat spreken we af over de vergoeding en betaling?

Als je Bob Rietjens vraagt om werkzaamheden ter verrichten, dan zal je met Bob Rietjens afspraken maken over de te betalen vergoeding. Als Bob Rietjens bij de uitvoering van de werkzaamheden onkosten maakt, zal Bob Rietjens deze separaat bij je in rekening brengen. Alle bedragen zijn exclusief BTW. Bob Rietjens brengt de verschuldigde bedragen maandelijks in rekening. De betalingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de factuurdatum. Bezwaren tegen facturen dien je uiterlijk binnen twee weken na de factuurdatum schriftelijk kenbaar te maken aan Bob Rietjens. Als je niet tijdig de rekening betaalt ben je verplicht alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten van Bob Rietjens te vergoeden, zoals de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.df

foto: Creativeguide

payment
Sluit Menu